2023.10.13.

 

Köszönjük, hogy minket választott! Társaságunk védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összhangban tartalmazza a

Cégnév: MULTICORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. MEYER LEVINSON emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-706665

Adószám: 12854088-2-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Bellányi Béla ügyvezető önállóan

E-mail:    

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

üzleti kereskedő partnerei (a továbbiakban: „Kereskedő” vagy „Partner”) valamint a www.appandtank.hu weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), az Ügyfél Webes Felületet (a továbbiakban: „ÜWF”), illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatát felkereső, valamint az App&Tank alkalmazást használó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon személyes adatokat, amelyekkel a Szolgáltató a Honlapon és az Alkalmazáson keresztül, vagy – amennyiben a Felhasználó részt vesz az alkalmazásban elérhető nyereményjátékban, akkor az ilyen nyereményjáték lebonyolításában – Partnereivel és/vagy Felhasználóival való szerződéses kapcsolat során, székhelyünkre látogatva vagy más csatornákon kapcsolatba kerül.

 1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

 

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol (pl. szerződéses kapcsolat során) a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

 1. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

 

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Regisztráció
 • Felhasználói profil kezelése
 • vásárlások feldolgozása
 • mentett fizetési módok
 • csalások megelőzése és a platform biztonsága
 • ÜWF használatával kapcsolatos szolgáltatás
 • A Weboldalon történő böngészés
 • Szerződéses kapcsolattartás
 • Ügyfélszolgálati megkeresés
 • Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül
 • Számlázás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése
 • Nyereményjátékban való részvételre regisztráció
 • Nyereményjátékban való részvétel

III.      Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

 

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett  az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

III.1.    Böngészés

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A érintett IP címe A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága Jogos érdek A Weboldal és  Szolgáltatás biztonságos működése Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor az érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím az érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő – kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az érintett IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

III.2.    Szerződéses kapcsolattartás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama
A Partner/Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve e-mail címe Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében Jogos érdek A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel/ Felhasználóval Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)
A Partner/ Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében Jogos érdek A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel/ Felhasználóval Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)
A Partner/ Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében Jogos érdek A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel/Felhasználóval Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Amennyiben a Szolgáltató és a Partner/Felhasználó között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerülnek a Partner/ Felhasználó rtner által kapcsolattartásra megjelölt személy – fentebb részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása a Partner/ Felhasználó felé. A Partner/ Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése a Partner/ Felhasználó feladata és felelőssége.

III.3.    Ügyfélszolgálat

A meglévő, illetve leendő Partner/ Felhasználó , valamint bámely érdeklődő számára történő segítségnyújtás, információ szolgáltatás, illetve jogaik (kellékszavatosság, termékszavatosság) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen keresztül kezeljük.

III.3.1.  E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Partner vagy Felhasználó a Szolgáltatót az info@appandtank.com e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett vezeték- és keresztneve Az érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
Az érintett e-mail címe Az érintett azonosítása, ügyfélszoglálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

III.3.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Partner/ Felhasználó vagy az érintett telefonon keresi meg ügyfélszolgálatunkat, vagy amennyiben ügyfélszolgálatunk visszahívja a Partnert/ Felhasználót illetve az érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató a vevőszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Partnerinket/ Felhasználóinkat és az érintetteket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett vezeték és keresztneve Az érintett azonosítása, ügyfélszoglálati megkeresés teljesítése s Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
Az érintett telefonszáma Az érintett azonosítása, ügyfélszoglálati megkeresés teljesítése Szerződés teljesítése Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

 

III.4.    Töltőállomás keresés az Alkalmazáson keresztül

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett Felhasználó valós helyzete (geolokációs adat) Az érintett helyzete alapján az érintett környezetében található, az Alkalmazás és a Szolgáltatás használatával igénybe vehető töltőállomások feltüntetése. Szerződés teljesítése Ameddig az érintett engedélyezi, hogy

–  az Alkalmazás a helyzetére vonatkozó adatokhoz hozzáférjen, és

–  az Alkalmazást használja mobileszköze helymeghatározáshoz szükséges eszközfunkciója a mobileszközén be van kapcsolva.

Az Applikáción keresztül elérhető „Töltőállomás-keresés” funkció lehetővé teszi, hogy az Érintett az Applikációban keresse a környezetében található olyan töltőállomásokat, amelyek az Alkalmazás és a Szolgáltatás használatával igénybe vehetőek.

III.5.    Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett vezeték és keresztneve Az érintettel való kapcsolattartás Szerződés teljesítése Minőségbiztosítási okokból a kérdés megválaszolásától számított 1 évig
Az érintett e-mail címe Az érintettel való kapcsolattartás Szerződés teljesítése Minőségbiztosítási okokból a kérdés megválaszolásától számított 1 évig
Az érintett telefonszáma Az érintettel való kapcsolattartás Szerződés teljesítése Minőségbiztosítási okokból a kérdés megválaszolásától számított 1 évig

 

III.6.    Látogatás székhelyünkön

III.7.    Számlázás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve A számlázással kapcsolatosan a Partnerrel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A szerződéses kapcsolat megszűnéséig
A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe A számlázással kapcsolatosan a Partnerrel való kapcsolattartás Jogi kötelezettség teljesítése A szerződéses kapcsolat megszűnéséig

A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Partner figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Partner feladata.

III.8.    Nyereményjátékban való részvételre regisztráció

Abban az esetben, ha a természetes személy Felhasználó részt kíván venni a Szolgáltató által az Alkalmazás használatához kapcsolódóan bonyolított nyereményjátékban, akkor a Szolgáltató regisztrálja a nyereményjátékban.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó e-mail címe A Felhasználó nyereményjátékban való részvételének a biztosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel/- tartás. A Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig tart, vagy a Felhasználó utolsó bejelentkezésétől számított 5 év elteltéig.

III.9.    Nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjátékban részt vevő természetes személy Felhasználó esetén az alábbi személyes adatok kezelése történik.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Az érintett e-mail címe A Nyereményjáték sorsolásának lebonyolítása. A Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig tart, vagy a Felhasználó utolsó bejelentkezésétől számított 5 év elteltéig.
 1. Mi az a cookie, és miért használjuk?

 

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

 1. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

 

A személyes adatokat papír alapon vagy elektronikus úton tároljuk. Amennyiben az adatok tárolása papír alapon történik (például szerződéses adatok esetében), úgy az elzárt helyen törénik, melyhez való hozzáférést a Szolgáltató munkavállalói között korlátozza. Az adatok elektronikus úton a Szolgáltató saját szerveren történik.

A Weboldal tárolása külső szolgáltató által üzemeltetett szerveren történik. A Weboldal száméra a tárhelyet szolgáltató harmadik fél elérhetősgei:

 • Cégnév: DAM Invisible Technology Zrt.
 • Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-141779
 • Képviseli: Dorn András
 • E-mail cím: let-it@damit.hu
 • Telefonszám:  +36 1 666 3 777
 • Web: www.damit,hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: Balogh András

(a továbbiakban: DAMIT)

A DAMIT adatvédelmi tájékoztatója elérhető a https://admin.appandtank.hu/public-asset/docs/adatvedelmi_tajekoztato_infra_szolgaltatasok.pdf linken.

A Weboldalt harmadik fél fejlesztette a Szolgáltató részére, a Weboldal motorját az alábbi szolgáltató nyújtja:

 • Cégnév: Nextent Informatika Zrt.
 • Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-045260
 • Képviseli: Szalai Balázs
 • E-mail cím: info@nextent.hu
 • Telefonszám: +36 1 246 2907
 • Web: www.nextent.hu

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 1. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

 

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az info@multicore.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
  b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen Tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

VII.   Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

 

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

VII.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit PitT Számlázó Rendszer-el állítja ki. Amennyiben a Partner számlázási adatként valamely érintett személy adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A számlázó program fejlesztőjének weboldala:  https://www.paytech.hu

 • Cégnév: PayTech International Kft.
 • Székhely:  6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás 370/a.
 • E-mail cím: info@paytech.hu
 • Képviseli:  Pozsár Gábor Szabolcs

(a továbbiakban: PayTech)

A fenti számlázási szolgáltatást végző harmadik személy rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a http://www.paytech.hu/Paytech_Adatvadelmi_tajekoztato.pdf linken.  

 

VII.2. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

 

A Szolgáltató részére könyvelési feldatokat teljesítő alábbi társaság részére:

 • Cégnév: MEYER & LEVINSON Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-09-928027
 • Adószám: 14964303-2-41
 • Képviseli: Kristó zoltán ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: accounting@meyerlevinson.com

VII.3.   Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvéyesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

VIII.    Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

 

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

 1. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

 

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti III. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

 1. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

 

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XII.     Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az érintetteket is értesítjük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XIII.    Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

 

Kérdéseivel keressen minket az info@appandtank.com e-mail címen vagy levélben a 1052 Budpaest, Deák Ferenc tér 3. alatti címen.

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/